PROVOZ MŠ

Provoz školy:
6.30 – 17.00 hod.

 • Vyzvedávání dětí po obědě: 12:00 – 12:30 hodin
 • Vyzvedávání dětí odpoledne: 14:45 – 17:00 hodin 

Děti se scházejí od 6:30 do 8:00 hodin ve třídě v 2. patře. Poté se budova MŠ z bezpečnostních důvodů zamyká. Výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím zákonný zástupce nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.

Zákonní zástupci předávají své děti vždy učitelkám. 

Není povoleno zdržovat se v areálu školy bez dohledu zaměstnanců školy. 

Provoz o prázdninách:

 • podzimní prázdniny MŠ otevřena
 • vánoční prázdniny MŠ uzavřena
 • jarní prázdniny MŠ otevřena
 • letní prázdniny MŠ otevřena první tři týdny v červenci. Na další období bývá vyjednána spolupráce s ostatními MŠ v okolí.

DENNÍ REŽIM

06:30 - 08:00

7:30 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 17:00

ŠKOLNÉ

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na období školního roku a činí 700,-Kč měsíčně. 

Vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

Úplata za předškolní vzdělávání probíhá formou:  

 • bankovního převodu na účet: 241516884/0300 (do poznámky uvádějte jméno dítěte)  
 • hotově u ředitelky školy do 15. dne daného měsíce

STRAVNÉ

Dítě, které je přítomno v mateřské škole, se stravuje vždy.

Stravné je hrazeno prostřednictvím plateb rodičů dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání formou inkasa z bankovního účtu do 20. dne v předcházejícím měsíci na účet příjemce: 

43-5736150207/0100. 

Zákonní zástupci dětí hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. 

Kritéria přijetí

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Mečeříž.

 

Dle těchto kritérií v níže uvedeném pořadí bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kritéria pro přijetí do Mateřské školy Mečeříž
 • O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitelka mateřské školy individuálně s přihlédnutím na fyzickou, psychickou a sociální zralost dvouletého dítěte (viz. co by mělo dítě před nástupem do MŠ zvládnut).
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením bude rozhodnuto na základě odborného posouzení a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Přednostně budou přijati uchazeči o celodenní docházku.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ