POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech 4 hodiny denně v rozmezí od 8:00 do 12:00 hodin. 

Povinnost není dána ve dnech školních prázdnin. 

Dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu. 

V případě, že se dítě nebude moci povinného vzdělávání zúčastnit, je nutné ho omlouvat:

  1. z důvodu nemoci přes aplikaci Twigsee
  2. e-mailem: ms.meceriz@seznam.cz 
  3. v případě předem známé absence delší než 5 dní – vyplněním formuláře „žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání“. (sekce Dokumenty)

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle paragrafu 182a Školského zákona. 

Pokud bude provoz mateřské školy omezen v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (nařízení karantény), má mateřská škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

  • individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.  Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.  
  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole. 

Žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání

PŘIPRAVUJEME:

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úkoly pro předškoláky v případě přechodu na distanční výuku.“

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ